DISCLAIMER

I INTERNET BELEIDSVERKLARING

1. Gebruiksvoorwaarden Cargo Club website.

1.1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Cargo Club kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
1.2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Cargo Club. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.
Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cargo Club verkrijgen (Cargo Club – t.a.v. Ghislain Vermassen), tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.
Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Als Cargo Club u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Cargo Club tegen aanspraken van derden.

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Cargo Club
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van Cargo Club. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres de van Cargo Club-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Cargo Club. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

1.4. Links naar andere websites beheerd door Cargo Club
Deze website bevat mogelijk links naar andere Cargo Club-gerelateerde websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

1.5. Links naar websites beheerd door derden
De Cargo Club-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Cargo Club controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Cargo Club en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Cargo Club de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

1.6. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen
Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.
Bij chat-groepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en on line discussiëren met andere gebruikers.
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,…
U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Cargo Club tegen alle aanspraken van derden.
De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
U mag de uitslagen van een onderzoek zoals de poll, niet beïnvloeden door meermaals te stemmen bij het zelfde onderwerp.
Cargo Club kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Cargo Club kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Hij hoeft zijn weigering niet te motiveren.
Cargo Club kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussie- of chatgroep.
Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat Cargo Club uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).
Cargo Club is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.
Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken Cargo Club-website.

1.7. Aansprakelijkheid van Cargo Club
De informatie op Cargo Club-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Cargo Club streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Cargo Club hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

2. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
U kunt Cargo Club-websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma’s en diensten, bepaalde programma’s beluisteren of bekijken… zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan verkiezingen of wedstrijden, bepaalde diensten wilt ontvangen (zoals o.a. reservering van toegangs…, deelname aan programma’s, inschrijving op nieuwsbrief, specifieke informatie…) of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Cargo Club ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

2.1. vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die Cargo Club verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Cargo Club, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.
Cargo Club geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Cargo Club persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2.2. doel van verwerking
Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties: Cargo Club verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang en deelname aan aktiviteiten, nieuwsbrieven, specifieke informatie…): Cargo Club verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Cargo Club. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zie onderaan deze tekst). In de informatiemails die Cargo Club u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.
Bij registratie om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website (zoals chat- en discussiegroepen, zoekertjes…): Cargo Club verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

2.3. toelating voor verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Cargo Club uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Cargo Club uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

2.4. recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de gegevens die Cargo Club over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Cargo Club verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.

2.5. gebruik van Cookies
Soms zal Cargo Club-website gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’, dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.
Adres: Cargo Club
Lange Schipperskapelstraat 11-13,
2000 Antwerpen
Email: info at redandblue dot be

 

II ADDENDUM :

Jouw gegevens worden opgenomen in ons bestand wanneer je jezelf opgeeft voor het deelnemen aan een aktiviteit of het winnen van prijzen. Bestandsverantwoordelijken: Nourdin Ben S.
Het is steeds mogelijk om elk gegeven dat in dit bestand voorkomt m.b.t. u te raadplegen, te wijzigen of zelfs te schrappen. Cargo Club kan ook jouw gegevens doorgeven aan derden die je interessante aanbiedingen van producten en diensten zullen doen.
Indien je dit niet wenst, stuur ons dan een brief of mail naar info at redandblue dot be.
Wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 Wanneer een gebruiker bij Cargo Club meedoet aan een interactief gebeuren, geeft hij/zij gegevens door over zijn/haar privéleven (naam, adres, geslacht, taal, telefoonnummer, geboortedatum,e-mailadres). De gebruiker geeft aan of hij al dan niet wil dat deze gegevens verspreid of verkocht worden aan een derde instelling door middel van een “opt-out”button. Elke Cargo Club-internaut kan zijn/haar persoonlijke gegevens ten allen tijde aanpassen indien nodig. Cargo Club verspreidt nooit persoonlijke gegevens, behalve om zich te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.
De persoonlijke gegevens die door de deelnemers aan Cargo Club worden verstrekt, worden in het Cargo Club-bestand opgenomen en slechts gebruikt voor communicatie, beheer en voorlichting aan de participanten in het kader van de handelsbetrekkingen tussen de participanten en Cargo Club. Op grond van de wetten ter bescherming van de privacy, met name de wet van 8 december 1992, hebben de participanten het recht om de gegevens die hen betreffen in te kijken en te verbeteren. Meer informatie over deze wet vind je op https://www.privacy.fgov.be
Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van de site van Cargo Club kunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk naar Cargo Club, Lange Schiperskapelstraat 11-13, 2000 Antwerpen, of per e-mail naar info@redandblue.be. De gerechtelijke politie heeft een eigen website als nationaal contactpunt: https://www.gpj.be